دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

بخش‌های دوره

1
مقدمه و آموزش
2
روز اول شکرگزاری
3
روز دوم شکرگزاری
4
روز سوم شکرگزاری
5
روز چهارم شکرگزاری
6
روز پنجم شکرگزاری
7
روز ششم شکرگزاری
8
روز هفتم شکرگزاری
9
روز هشتم شکرگزاری
10
روز نهم شکرگزاری
11
روز دهم شکرگزاری
12
روز یازدهم شکرگزاری
13
روز دوازدهم شکرگزاری
14
روز سیزدهم شکرگزاری
15
روز چهاردهم شکرگزاری
16
روز پانزدهم شکرگزاری
17
روز شانزدهم شکرگزاری
18
روز هفدهم شکرگزاری
19
روز هیجدهم شکرگزاری
20
روز نوزدهم شکرگزاری
21
روز بیستم شکرگزاری
22
روز بیست و یکم شکرگزاری
23
روز بیست و دوم شکرگزاری
24
روز بیست و سوم شکرگزاری
25
روز بیست و چهارم شکرگزاری
26
روز بیست و پنجم شکرگزاری
27
روز بیست و ششم شکرگزاری
28
روز بیست و هفتم شکرگزاری
29
روز بیست و هشتم شکرگزاری
30
روز بیست و نهم شکرگزاری
31
روز سی ام شکر گذاری
32
روز سی و یکم شکرگزاری
33
روز سی و دوم شکرگزاری
34
روز سی و سوم شکرگزاری
35
روز سی و چهارم شکرگزاری
36
روز سی و پنجم شکرگزاری
37
روز سی و ششم شکرگزاری
38
روز سی و هفتم شکرگزاری
39
روز سی و هشتم شکرگزاری
40
روز سی و نهم شکرگزاری
41
روز چهلم شکرگزاری

دوره شکرگزاری قرآنی ۴۰ روزه

اپلیکیشن اندروید وبسایت دانیال زارعی

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره را ادامه دهید.

تکمیل شده