بخش‌های دوره

A-1-50

A-1-10

Believe me.
باور کن

Call me back.
به من زنگ بزن

Do me a favor
یه لطفی بکن

I don’t mean it
منظورم این نیست

I decline!
رد می کنم!

I’m on a diet
رژیم دارم

I’m sorry
متاسفم

I have no idea.
هیچ نظری ندارم.

I agree.
موافقم.

I’m at home
من در خانه هستم